Оголошення

КОРОЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ Тринадцята сесія восьмого скликання
Р І Ш Е Н Н Я № 780

17 грудня 2021 року селище Королево

Про бюджет Королівської селищної територіальної громади на 2022 рік

07541000000
(код бюджету)
Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Королівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2022 рік:
– доходи селищного бюджету в сумі 151 243 520 гривень, в тому числі доходи загального фонду бюджету – 148 564 000 гривень, доходи спеціального фонду бюджету – 2 679 520 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
– видатки селищного бюджету у сумі 151 243 520 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 148 564 000 гривень, видатки спеціального фонду бюджету – 2 679 520 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
– надання кредитів з селищного бюджету у сумі 700 000 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду селищного бюджету – 400 000 гривень, з спеціального фонду селищного бюджету 300 000 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;
– повернення кредитів до спеціального фонду селищного бюджету 200 000 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;
– оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі 30 000 гривень, що становить 0,02 відсотка видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом;
– резервний фонд селищного бюджету у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,07 відсотка видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2,3 до цього рішення.
3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 цього рішення.
4. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм згідно з додатком 5 до цього рішення.
5. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2022 рік:
1) до доходів загального фонду місцевого бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України;
2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 та статтею 72 Бюджетного кодексу України.
6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету на 2022 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691, частиною 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;
2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України та джерела фінансування, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України;
3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та джерела фінансування, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України.
7. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду селищного бюджету (абзаци 1, 2 пункту 7 цього рішення) згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 69-1 та частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 та статтями 89, 91 Бюджетного кодексу України, а кошти спеціального фонду згідно з абзацом 3 пункту 7 цього рішення спрямовуються на надання кредитів з селищного бюджету індивідуальним сільським забудовникам.
8. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на: оплату праці працівників бюджетних установ; нарахування на заробітну плату; придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; забезпечення продуктами харчування; оплату комунальних послуг та енергоносіїв; соціальне забезпечення; поточні трансферти місцевим бюджетам; підготовку кадрів закладами фахової перед вищої та вищої освіти; забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування; оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури.
9. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право начальнику відділу фінансів Королівської селищної ради у межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів селищного бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Королівській селищній раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
11. Головними розпорядниками коштів селищного бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених
їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
– здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, до 15 березня 2022 року;
– оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
4) врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;
5) проведення у повному обсязі розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ і послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.
12. Надати право селищному голові за погодженням із постійною комісією селищної ради з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, комунального майна, підприємництва, інвестицій та міжнародного співробітництва у період між пленарними засіданнями сесій селищної ради:
13.1. Здійснювати протягом 2022 року розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями та рішеннями місцевих рад;
13.2. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів селищного бюджету на 2022 рік у разі, якщо після прийняття рішення про селищний бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів. При цьому, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником селищного бюджету, якому це доручено.
13.3. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів селищного бюджету на 2022 рік у разі внесення змін до структури ради та передачі повноважень головних розпорядників коштів, визначених цим рішенням, іншим структурним підрозділам селищної ради.
13.4. За обгрунтованим поданням головних розпорядників бюджетних коштів вносити зміни до переліку об’єктів та обсягів їх фінансування, будівництво, реконструкція, реставрація та капітальний ремонт яких проводиться за рахунок коштів спеціального фонду, відповідно до проектно-кошторисних документацій, назв об’єктів та робіт, видатки на які передбачені в селищному бюджеті на 2022 рік.
13.5. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподіляти видатки за бюджетними програмами окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету, у тому числі обсяги регіональних програм.
13. У разі внесення Міністерством фінансів України змін і доповнень до бюджетної класифікації фінансовому відділу селищної ради враховувати такі зміни під час складання й виконання розпису селищного бюджету на 2022 рік.
14. Установити, що в процесі виконання селищного бюджету перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах затвердженого загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів по загальному та спеціальному фондах здійснюється фінансовим відділом за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів.
15. Рішення набирає чинності з 1 січня 2022 року.
16. Додатки 1- 5 до цього рішення є невід’ємною частиною.
17. Оприлюднити це рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
18. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, комунального майна, підприємництва, інвестицій та міжнародного співробітництва.

Селищний голова Антон ЧЕЙПЕШ

додатки 1-5 до бюджету 2022