Оголошення

ВИНОГРАДІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ Одинадцята сесія восьмого скликання
РІШЕННЯ № 721

23.12.2021 м. Виноградів

Про бюджет Виноградівської міської територіальної громади на 2022 рік

07530000000
(код бюджету)
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2022 рік:
доходи міського бюджету у сумі 551 457 800,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 529 149 000,00 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету – 22 308 800,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
видатки міського бюджету у сумі 551 457 800,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 529 149 000,00 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету – 22 308 800,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 500 000,00 гривень, що становить 0,09 відсотків видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом;
резервний фонд міського бюджету у розмірі 200 000,00 гривень, що становить 0,03 відсотків видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення.
3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.
4. Затвердити на 2022 рік обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів згідно з додатком 4 до цього рішення.
5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 36 979 440,00 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.
6. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2022 рік:
1) до доходів загального фонду міського бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України;
2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 та статтею 72 Бюджетного кодексу України.
7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2022 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691, частиною 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;
2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України та джерела фінансування, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України;
3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та джерела фінансування, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України.
8. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду міського бюджету (абзаци 1, 2 пункту 7 цього рішення) згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 691 та частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 та статтями 89, 91 Бюджетного кодексу України, а кошти спеціального фонду згідно з абзацом 3 пункту 7 цього рішення спрямовуються на надання кредитів з міського бюджету індивідуальним сільським забудовникам.
9. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду на: оплату праці працівників бюджетних установ; нарахування на заробітну плату; придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; забезпечення продуктами харчування; оплату комунальних послуг та енергоносіїв; соціальне забезпечення; поточні трансферти місцевим бюджетам; підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти; забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування; оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури.
10. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право начальнику фінансового відділу Виноградівської міської ради у межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Виноградівській міській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
12. Головними розпорядниками коштів міського бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме: здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, до 15 березня 2023 року; оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
4) врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;
5) проведення у повному обсязі розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.
13. Надати право міському голові за погодженням із постійною комісією міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, у період між пленарними засіданнями сесій міської ради:
13.1. Здійснювати протягом 2022 року розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями та рішеннями місцевих рад;
13.2. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів міського бюджету на 2022 рік у разі, якщо після прийняття рішення про міський бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів. При цьому, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником міського бюджету, якому це доручено.
13.3. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів міського бюджету на 2022 рік у разі внесення змін до структури міської ради та передачі повноважень головних розпорядників коштів, визначених цим рішенням, іншим структурним підрозділам міської ради.
13.4. За обгрунтованим поданням головних розпорядників бюджетних коштів вносити зміни до обсягу капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів фінансування яких проводиться за рахунок коштів спеціального фонду, відповідно до проектно-кошторисних документацій, назв об’єктів та робіт, видатки на які передбачені в міському бюджеті на 2022 рік.
13.5. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподіляти видатки за бюджетними програмами окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету, у тому числі обсяги регіональних програм.
14. У разі внесення Міністерством фінансів України змін і доповнень до бюджетної класифікації фінансовому відділу міської ради враховувати такі зміни під час складання й виконання розпису міського бюджету на 2022 рік.
15. Установити, що в процесі виконання міського бюджету перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах затвердженого загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів по загальному та спеціальному фондах здійснюється фінансовим відділом за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів.
16. Затвердити у додатку 6 до цього рішення перелік закладів/установ/ організацій, які відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеними Бюджетним Кодексом України, з 1 січня 2022 року фінансуватимуться з бюджету Виноградівської міської територіальної громади.
17. Рішення набирає чинності з 1 січня 2022 року.
18. Додатки 1- 6 до цього рішення є невід’ємною частиною.
19. Опублікувати це рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
20. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку (Фурман Р. М.).

Міський голова Степан БОЧКАЙ

Додатки до рішення бюджет