Оголошення

ПИЙТЕРФОЛВІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БЕРЕГІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ
Р І Ш Е Н Н Я № 1454

17 грудня 2021 року село Пийтерфолво

Про затвердження бюджету Пийтерфолвівської сільської територіальної громади на 2022 рік

07547000000
(код бюджету)
Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Пийтерфолвівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2022 рік:
– доходи бюджету сільської територіальної громади у сумі 140 669 954 гривень, в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 138 011 120 гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету – 2 658 834 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
– видатки бюджету сільської територіальної громади у сумі 140 619 954 гривень, в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 137 911 120 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету – 2 708 834 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
– повернення кредитів до спеціального фонду сільського бюджету у сумі 20 000 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;
– надання кредитів з сільського бюджету у сумі – 70 000 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду сільського бюджету – 50 000 гривень та надання кредитів зі спеціального фонду сільського бюджету – 20 000 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;
– профіцит за загальним фондом сільського бюджету у сумі – 50 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
– дефіцит за спеціальним фондом сільського бюджету у сумі – 50 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
– оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі – 50 000 гривень, що становить 0,04% видатків загального фонду сільського бюджету
– резервний фонд бюджету сільської територіальної громади у розмірі – 50 000 гривень, що становить 0,04% видатків загального фонду сільського бюджету.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3,4 до цього рішення.
3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
4. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 2 776 782 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.
5. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2022 рік:
1) до доходів загального фонду місцевого бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97, 101, 103/2, 103/3 Бюджетного кодексу України;
2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 та статтею 72 Бюджетного кодексу України;
3) джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.
6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691, частиною 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;
2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України та джерела фінансування визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України;
3) у частині кредтування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та джерела фінансування, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України.
7. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду сільського бюджету (абзац 1, 2 пункту 5 цього рішення) згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 69-1 та частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України спрямовуються на реалізацію заходів, взначених частною 2 статті 71 та статтям 89, 91 Бюджетного кодексу України, а кошти спеціального фонду згідно з абзацом 3 пункту 5 цього рішення спрямовуються відповідно на надання кредитів індивідуальним сільським забудовникам, а також на їх обслуговування.
8. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на: оплату праці працівників бюджетних установ; нарахування на заробітну плату; придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; забезпечення продуктами харчування; оплата комунальних послуг та енергоносіїв; соціальне забезпечення; поточні трансферти місцевим бюджетам; підготовка кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіт; забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування; оплата послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури.
9. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право начальнику фінансового відділу сільської ради у межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету сільської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
11. Головним розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, до 15 березня 2023 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
4) врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;
5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.
12. Надати право виконавчому комітету сільської ради за погодженням із постійною комісією сільської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, інвестцій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підпрємнцтва, транскордонного співробітництва, житлової політики, комунального господарства, транспорту, з питань власності, комунального майна та приватзації у період між пленарними засіданнями сесій сільської ради:
12.1. Здійснювати протягом 2022 року розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями та рішеннями місцевих рад;
12.2. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів сільського бюджету на 2022 рік у разі, якщо після прийняття рішення про сільський бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодаства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів. При цьому, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником сільського бюджету, якому це доручено.
12.3. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів сільського бюджету на 2022 рік у разі внесення змін до структури ради та передачі повноважень головних розпорядників коштів, визначених цим рішенням, іншим структурним підрозділам сільської ради.
12.4. За обгрунтованим поданням головних розпорядників бюджетних коштів вносити зміни до переліку об’єктів та обсягів їх фінансування, будівництво, реконструкція, реставрація та капітальний ремонт яких проводиться за рахунок коштів спеціального фонду, відповідно до проектно-кошторисних документацій, назв об’єктів та робіт, видатки на які передбачені в сільському бюджеті на 2022 рік.
12.5. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподіляти видатки за бюджетними програмами окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету, у тому числі обсяги регіональних програм.
13. У разі внесення Міністерством фінансів України змін і доповнень до бюджетної класифікації фінансовому відділу врахувати такі зміни під час складання й виконання розпису сільського бюджету на 2022 рік.
14. Установити, що в процесі виконання сільського бюджету перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах затвердженого загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів по загальному та спеціальному фондах здійснюється фінансовим відділом за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів.
15. Рішення набирає чинності з 1 січня 2022 року.
16. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
17. Виконавчому комітету сільської ради забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, транспорту, з питань власності, комунального майна та приватизації (Пелешкей Б. Б.)

Пийтерфолвівський сільський голова Йосип ОРОСІ

додаток 1 до рішення № 1454

додаток 2 до рішення № 1454

додаток 3 до рішення № 1454

додаток 4 до рішення № 1454

додаток 5 до рішення № 1454

додаток 6 до рішення № 1454